پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲

پایگاه خبری و تحلیلی شاخص بازار مستقل بوده و به هیچ گروه و حزبی وابسته نمی باشد.

زمینه فعالیت : اجتماعی و اقتصادی

قائم مقام مدیرمسئول: زهره دلگشا

آگهی ها
بانک ملی ایران
بنر شاخص بازار 3

آخرین اخبار